Pozvání na výstavu Církevní otcové křesťanského Západu do kostela sv. Kateřiny

Úvodní slovo faráře Adriana Wykręta:
Drazí bratři a sestry, milí přátelé a návštěvníci našeho Božího domu. Spisy církevních otců z prvních staletí křesťanství zůstávají stále pramenem nauky církve a stálou inspirací pro víru.
V církvi stojí všechno na víře. Svátosti, liturgie, evangelizace, charita. Rovněž právo, také autorita se v církvi opírá o víru. Církev neřídí sebe samu, nedává sama sobě svůj řád, nýbrž přijímá jej z Božího Slova, jemuž naslouchá ve víře a snaží se mu porozumět a žít jej. Církevní otcové plní ve společenství církve funkci záruky věrnosti Písmu svatému. Zajišťují důvěryhodnou, solidní exegezi schopnou formovat spolu s Petrovým stolcem stabilní a jednotný celek. Písmo svaté spolehlivě interpretované magisteriem ve světle otců, osvěcuje putování církve v čase a uprostřed historických proměn jí zajišťuje stabilní základ.
Tato výstava se snaží přiblížit život latinských církevních otců co nejširšímu okruhů návštěvníků dřevěného kostela, proto není pojata přísně vědecky, ale spíše popularizačně. Mám takovou tichou naději, že pomůže všem čtenářům při objevování pokladu víry, který je uložen v patristických písmech těchto západních církevních otců.
Dále Vám přeji, abyste postoupili od četby otců k četbě Písma. Velikáni nám slouží jen jako opora, abychom hlouběji nahlíželi do Starého a Nového zákona. A konečně bych Vám přál, aby se každý čtenář učil od otců, že Bible je kniha života a že celý život je učednictvím ve škole Slova. Vždyť lidská slova – a to platí i o slovech exegeze – pomíjí, jako pomíjí všechny naše zápasy, jimiž dospíváme k našemu amen. Totiž, že jsme věřícími, kteří žijí svoji víru v nepodmíněné poslušnosti vůli Otce. Na konci časů zůstane před Otcem pouze věčné Slovo, oslavený Kristus, a amen, které je proměněno v aleluja.
Děkuji Mgr. Martinu Slepičkovi a Mgr. Janu Slepičkovi za přípravu této hodnotné výstavy o církevních otcích a Vám, kteří věnujete pár okamžiků svého života k přiblížení skrz četbu jednotlivých zastaveni těchto světců.

PDF dokument: